Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van de Belgische Vereniging voor Radiologie (BVR) - Société Belge de Radiologie (SBR) - Belgian Society of Radiology BSR

Voorwoord:

De Belgische Vereniging voor Radiologie (BVR) is een beroepsvereniging met ondernemingsnummer 0471.318.644 en met btw nummer 0471.318.644.
De oorspronkelijke tekst van de statuten is grondig gewijzigd en vervangen door de statuten gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 16/01/2014.
De maatschappelijke zetel van de beroepsvereniging bevindt zich aan de Kroonlaan 20, 1050 Brussel; Tel.: (02) 649 21 47, Fax: (02) 649 26 90, E-mail: info@vbs-gbs.org.
 
1. Toepassingsgebied en afwijkingen
 
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de prestaties en diensten waarvan de leden kunnen genieten.
De voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling gedaan door het lid, dat, door het loutere feit van de bestelling, geacht wordt ze te accepteren.
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen tegenstelbaar aan de beroepsvereniging door schriftelijke bevestiging van de beroepsvereniging, zelfs als ze zouden voorkomen in documenten afkomstig van het lid of van vertegenwoordigers van de beroepsvereniging.
Zelfs in dat geval blijven onderhavige algemene voorwaarden van toepassing voor alle punten waarop niet uitdrukkelijk een afwijking werd verleend.
 
2. Aanbiedingen en orderbevestigingen
 
Tenzij schriftelijk anders is bepaald, gelden aanbiedingen enkel bij wijze van inlichting.
Ze kunnen per gepersonaliseerde brief worden meegedeeld of op de website worden weergegeven. Ze staan open voor de leden die in orde zijn met hun bijdrage, na invoering van hun persoonlijk wachtwoord.
Een bestelling van een lid wordt pas in overweging genomen na instemming met de algemene voorwaarden van de beroepsvereniging.
Een bestelling wordt bevestigd en gevalideerd na betaling door het lid of de ziekenhuisinstelling, in geval van meerdere bestellingen, van het verschuldigde bedrag.
De betaling van een voorschot of aanbetaling brengt geen geldige bestelling op gang, behoudens uitzondering.
Na ontvangst van de betaling wordt een schriftelijke bevestiging van de bestelling verstuurd via e-mail.
Een factuur ‘voor voldaan’ kan worden opgesteld op naam van een lid als die daar op het moment van de reservatie uitdrukkelijk om gevraagd heeft.
Het programma en het tijdschema van de bestelde prestaties worden met de orderbevestiging meegestuurd.
Een bestelling geplaatst door een lid is op naam en kan niet worden overgedragen ten gunste van een ander lid.
In geval van meerdere bestellingen (bestelling door een ziekenhuisinstelling) moet de namenlijst van de betrokken personen worden meegedeeld, zodat kan worden gecontroleerd of zij in orde zijn met hun ledenbijdrage.
Geen enkele voorspraak van een lid door een ander lid is mogelijk.
 
3. Beschikbaarheid
 
Bij prestaties met een beperkt aantal plaatsen worden de plaatsen gereserveerd op basis van de ontvangst van de betalingen.
Er wordt geen rekening gehouden met reservaties die niet gevolgd worden door een betaling.
In geval van betwisting geldt de betalingsdatum als criterium.
Elke klacht op grond van vermeende onjuistheden in de orderbevestiging moet, op straffe van onontvankelijkheid, binnen acht dagen na de orderbevestiging bij de beroepsvereniging aankomen.
 
4. Prijs
 
De prijs van een prestatie kan verschillen al naargelang de hoedanigheid van het lid.
De prijzen zijn vastgesteld door de raad van bestuur en niet voor onderhandeling vatbaar.
In geval van meerdere bestellingen is de te betalen prijs gelijk aan het bedrag dat verschuldigd is voor een individuele bestelling vermenigvuldigd met het aantal bestellingen.
Er worden geen groepskortingen toegekend.
In het geval dat, gedurende de periode tussen de bevestiging en de uitvoering van de bestelling, de prijzen zouden stijgen ten gevolge van wijzigingen van de valutakoers, loonsverhogingen of ten gevolge van om het even welke maatregel van algemene aard getroffen door nationale of buitenlandse overheden, heeft de beroepsvereniging het recht deze verhoging door te rekenen aan het lid voor zover dit niet resulteert in een verhoging van meer dan 20 % t.o.v. de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
Als de stijging groter is, heeft het lid de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren, zonder echter aanspraak te kunnen maken op enige vorm van schadeloosstelling.
In de veronderstelling dat een niet-lid, bij wijze van strikte uitzondering, gemachtigd zou zijn een bestelling te plaatsen, kan een prijs worden gevraagd die tot 300 % hoger ligt dan het bedrag dat aan de leden wordt gevraagd die in orde zijn met hun bijdrage.
 
5. Betaling
 
Bestellingen worden elektronisch betaald, via de website, of via een papieren overschrijving.
De elektronische betalingen worden beveiligd door Ingenico en Paypal Credit- en debetkaarten worden aanvaard.
Bij elektronische betalingen wordt een toeslag van 3 % gerekend om de administratieve kosten te dekken.
 
6. Wanbetaling
 
Behoudens uitzonderingen moeten de prestaties en diensten betaald worden op het moment van de bestelling.
In de veronderstelling dat het zou worden toegestaan om een betaling gespreid uit te voeren, zal op elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag van rechtswege een jaarlijkse interest worden toegepast van 8 %.
Daarnaast zal elk verschuldigd bedrag dat niet binnen vijftien dagen na de aangetekende verzending van een ingebrekestelling is betaald van rechtswege worden verhoogd met 10 %, met een minimum van € 50,00 om de buitengerechtelijke inningskosten te dekken, onverminderd de gerechts- en procedurekosten.
 
7. Annulering en terugbetaling
 
Elk lid heeft het recht om zijn bestelling schriftelijk te annuleren onder de volgende voorwaarden:
  • Een bestelling kan op meer dan 15 werkdagen voor het begin van de prestatie worden geannuleerd zonder rechtvaardiging, noch kosten, behoudens administratiekosten ten bedrage van 3 % van de prijs van de bestelling. In dat geval worden de administratiekosten die werden betaald bij de elektronische overschrijving voor dat doel gebruikt. Als de betaling via een papieren overschrijving werd uitgevoerd, wordt 3% van het betaalde bedrag ingehouden om de administratieve kosten te dekken.
  • Bij een annulering van een bestelling tussen 10 en 15 dagen voor het begin van de prestatie wordt 50 % van het betaalde bedrag terugbetaald, na inhouding van de administratieve kosten, zoals hierboven uiteengezet.
  • Bij een annulering van een bestelling op minder dan 10 dagen voor het begin van de prestatie wordt geen enkele terugbetaling uitgevoerd, tenzij ze gerechtvaardigd is door ernstige medische redenen of een geval van overmacht (overlijden). In voorkomend geval is de terugbetaling beperkt tot 50 % van de betaalde prijs, na inhouding van de administratieve kosten. De raad van bestuur oordeelt op soevereine wijze of de ingeroepen redenen recht geven op een terugbetaling.
Vragen tot terugbetaling moeten schriftelijk, en in voorkomend geval vergezeld van de rechtvaardigingsstukken, worden gericht aan de maatschappelijke zetel van de beroepsvereniging met kopie via e-mail aan het secretariaat en de penningmeester.
Het zonder voorafgaande verwittiging niet bijwonen van een activiteit die het voorwerp heeft uitgemaakt van een bestelling geeft geen recht op terugbetaling.
 
8. Opschorting/Ontbinding
 
Bij niet-betaling van vervallen bedragen is de beroepsvereniging gerechtigd om zonder ingebrekestelling de bestaande bestellingen op te schorten.
Bovendien leidt de niet-betaling van een vervallen bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de ontbinding van de bestelling.
 
9. Vrijstelling van aansprakelijkheid – overmacht
 
De beroepsvereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen of annuleringen op het laatste ogenblik van wetenschappelijke programma’s, de afwezigheid van een of meer sprekers of enig ander geval van overmacht.
De beroepsvereniging behoudt zich het recht voor prestaties en diensten te annuleren als er onvoldoende deelnemers zijn.
Hetzelfde geldt voor gevallen van verlof, staking, oorlog, oproer, overstroming, brand, vorst, transportproblemen, machineongeval, lock-out of enig ander geval dat het nakomen van de verplichtingen van de beroepsvereniging verhindert of bemoeilijkt; situaties die te beschouwen zijn als gevallen van overmacht die de beroepsvereniging rechtigen de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
In geen enkel geval brengt de ontbinding waartoe besloten wordt in een van deze gevallen het recht op schadevergoeding mee in hoofde van de koper; deze kan slechts aanspraak maken op de terugbetaling van het bij de bestelling betaalde bedrag.
 
10. Bewijs van deelname
 
Aan de leden die hebben deelgenomen aan een geaccrediteerde medisch-wetenschappelijke activiteit wordt een bewijs van deelname bezorgd. Het attest vermeldt het accrediteringsnummer en het aantal accrediteringspunten, voor zover die gegevens beschikbaar zijn.
Indien ze niet beschikbaar zijn, dient de deelnemer ze op de website van de accrediteringsinstantie van het RIZIV op te zoeken, waar ze na verloop van tijd gepubliceerd worden.
 
11. Persoonsgegevens
 
In het kader van de taken en activiteiten van de BVR moeten persoonsgegevens van leden en geïnteresseerden worden opgevraagd en bijhouden. Deze informatie is noodzakelijk om met hen in contact te kunnen blijven en om de activiteiten als beroepsvereniging uit te voeren, en kan ook gebruikt worden om een andere activiteit uit te voeren die nauw verbonden is met deze activiteiten, of om betrokkenen op de hoogte te brengen van informatie over deze activiteiten.
De verzamelde gegevens zijn minimaal de identiteitsgegevens, het correspondentie- en factuuradres, en alle gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteiten als beroepsvereniging. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met andere actoren die betrokken worden bij deze activiteiten (waaronder het VBS), zij het beperkt tot actoren binnen de Europese Unie. Leden kunnen via het private portaal van de website kennisnemen van de persoonsgegevens van andere leden. Deze gegevens worden nooit gedeeld met derden die niet betrokken worden bij de uitvoering van de activiteiten van de BVR.
Deze gegevens worden verzameld en gebruikt in overeenstemming met de Europese en Nationale wetgeving rond gegevensbescherming. Ze worden opgeslagen in de vorm van een papieren en/of elektronisch bestand, waarbij alle nodige maatregelen worden genomen om hun veiligheid te waarborgen. Worden ze gedeeld dan gebeurt dit via een beveiligd systeem voor informatie-uitwisseling. Deze gegevens worden opgeslagen zolang ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteiten van de BVR.
Door een beroep te doen op de diensten van de BVR geeft de betrokkene de toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens, en voor het gebruiken ervan volgens de voorwaarden die hiervoor worden toegelicht, en dit zolang gebruik wordt gemaakt van deze diensten.
De BVR is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Er kan steeds contact worden opgenomen via e-mail privacy@bsr-web.be om vragen te stellen rond de bescherming van gegevens (zoals het doel van de verwerking, wie toegang heeft en welke gegevens worden verwerkt). Er kan worden gevraagd om gegevens te corrigeren, of zelfs de toestemming tot verwerking worden ingetrokken.
Klachten op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens kunnen worden ingediend via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
 
12. Sponsoring
 
Iedere activiteit kan worden gesponsord door een partner.
Voor de daartoe betaalde bedragen wordt een factuur opgesteld met toepassing van de btw.
 
13. Afwezigheid van verzaking
 
Het feit dat men een van de rechten die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen niet heeft uitgeoefend of geen strikte toepassing van een de vermelde verplichtingen of bedingen heeft geëist, vormt geen verzaking in hoofde van de beroepsvereniging om nadien de toepassing van deze bedingen of voorwaarden te eisen.
De eventuele schrapping van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden doet niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen.
 
14. Bevoegdheidsbeding
 
Iedere rechtstreekse en onrechtstreekse betwisting aangaande de interpretatie en/of de uitvoering van deze voorwaarden wordt geregeld door het Belgisch recht.
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

 

© 2018 Belgian Society of Radiology. Website powered by MemberLeap, a product of Vieth Consulting